Game

Choices

v2.8.1 · Miễn phí clothes, mở khóa VIP

War Machines

v5.16.2 · Phát hiện kẻ địch trên Radar

Ứng Dụng

TikTok

v18.6.6 · Xóa quảng cáo/Watermark

PicsArt

v16.7.1 · Mở khóa Vàng

UCMate

v45.6 · Không có quảng cáo

Wattpad

v9.2.0 · Mở khóa Premium

CapCut

v2.9.1 · Premium unlocked